Od 1 września 2019 roku szef KAS udostępnił wykaz podatników. Biała lista podatników umożliwia łatwą weryfikację kontrahentów, co w określonych przypadkach jest konieczne w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji karnych bądź sankcyjnych nałożonych przez organy podatkowe. Sprawdź, co zawiera oraz kiedy z niej skorzystać!

Biała lista - czym jest?

Biała lista prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można ją znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ważne!
Dane na białej liście uzupełnione są na podstawie publicznych rejestrów. Nie ma możliwości zgłaszania swoich danych bezpośrednio do wykazu.

Lista ta zawiera podstawowe dane związane z podatnikiem wykazanym na danej liście. Została ona udostępniona w celu łatwego zweryfikowania swojego kontrahenta, dzięki czemu umożliwi to uniknięcie zawierania transakcji, które mają na celu wyłudzenie VAT. Biała lista zawiera podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Wskazuje ona:

 • nazwę firmy bądź imię i nazwisko podatnika

 • numer identyfikacyjny dla celów VAT - jeżeli został przyznany

 • status firmy

 • numer REGON oraz w KRS - jeżeli został nadany

 • adres siedziby - jeżeli podmiot nie jest osobą fizyczną

 • imiona, nazwiska oraz NIP osób stanowiących skład organu reprezentacyjnego podmiot oraz prokurentów

 • imię i nazwisko lub firmę wspólnika i jego numer NIP 

 • daty rejestracji (w tym także odmowy rejestracji), wykreślenia z rejestru VAT oraz przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT

 • numery rachunków rozliczeniowych tj. firmowych w banku lub też imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której firma jest członkiem - wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym / aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR.

Ważne!
Biała lista nie zawiera prywatnych rachunków bankowych, tzw. ROR.

Kiedy należy zweryfikować kontrahenta na białej liście?

W związku z obowiązującą biała listą podatników (art. 96b ustawy o VAT), podatnicy zobowiązani są do rozliczenia transakcji na numer rachunku wskazany na białej liście w przypadku gdy:

Od 1 stycznia 2020 roku w przypadku niespełnienia tego warunku m.in. kupujący nie będzie mógł ująć w kosztach faktury kosztowej i jednocześnie ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej. Jeżeli jednak nabywca ujmie fakturę w KUP,  zobowiązany jest on do jej wyksięgowania oraz opłacenia zaległości podatkowych wynikających ze zwiększania podstawy opodatkowania (i dopłaty ewentualnych odsetek jeżeli takie powstają). Zatem aby uniknąć konsekwencji, w przypadku faktury o wartości równej lub wyższej niż 15 000 zł brutto sprzedawca powinien założyć rachunek firmowy i zgłosić go w CEIDG - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub przez NIP-8 i NIP-2 - w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS i spółek cywilnych.

Jakie sankcje za brak weryfikacji?

Biała lista została udostępniona już w 2019 roku. Natomiast zgodnie z powyższym wszelkie sankcje mogą zostać nałożone dopiero od  1 stycznia 2020 r. Jeżeli nabywca usługi/towarów zapłaci za transakcję o wartości równej lub wyższej niż 15 000 zł na inny rachunek, niż zawarty w wykazanie:

 • nie będzie miał możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu 

 • ponosi on ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległy podatek VAT z danej transakcji - jeżeli nie zostanie on rozliczony przez sprzedawcę.

Sposobem na uniknięcie odpowiedzialności solidarnej oraz niezaksięgowania faktury w kosztach, jest złożenie informacji o dokonaniu płatności na niewłaściwy rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia zapłaty.