Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy często decydują się na jakieś inwestycje. Budowa nowego składnika majątku nierzadko trwa więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Sprawdź, jak rozliczyć środek trwały w budowie!

Środek trwały - czym jest?

Aby składnik majątku mógł zostać uznany za środek trwały, musi on spełnić definicję środka trwałego. Zgodnie z którą tego rodzaju składnik majątku:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • ma przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
  • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu

Należy tu zaznaczyć, że jeżeli jego wartość przekroczy kwotę 10 000 zł, musi bezwzględnie zostać wprowadzony do ewidencji ŚT. W przeciwnym przypadku taka czynność jest dobrowolna. Zakup środka trwałego na gruncie PIT rozliczany jest poprzez księgowanie odpisów amortyzacyjnych w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki. Natomiast VAT od jego zakupu czynny podatnik VAT może odliczyć jednorazowo.

Środek trwały w budowie - jak rozliczyć?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, VAT od faktur związanych ze środkiem trwałym w budowie (w tym również materiałów poniesionych na jego budowę), należy odliczać na bieżąco. Dopiero po zakończeniu inwestycji, gdy środek trwały będzie spełniał definicję środka trwałego, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych (ujmowanych w 13. kolumnie KPiR - pozostałe koszty). Przy czym za wartość początkową należy uznać wszelkie wydatki związane z jego budową. 

Środek trwały w budowie w systemie wfirma.pl

W celu odliczenia podatku VAT od faktur kosztowych związanych ze środkiem trwałym w budowie w systemie wfirma.pl, należy przejść do zakładki:  EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą dotyczącą inwestycji.

Środek trwały w budowie - jak wprowadzić?

Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję ŚRODEK TRWAŁY.

Środek trwały w budowie w systemie wfirma.pl

Po zapisaniu transakcja zostanie ujęta we właściwym polu deklaracji VAT. W analogiczny sposób należy wprowadzić pozostałe faktury związane z inwestycją.

Natomiast po zakończeniu budowy środka trwałego, w celu jej rozliczenia na gruncie podatku dochodowego, należy zsumować wartość netto z wszystkich faktur i wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych (jako nowy środek trwały). W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY, następnie uzupełnić dane środka trwałego, a jako wartość początkową podać sumę kosztów netto poniesionych na inwestycję.

Środek trwały w budowie - dodanie środka trwałego

Po zapisaniu wartość kosztów zostanie ujęta w 13. kolumnie KPIR - pozostałe wydatki poprzez odpisy amortyzacyjne.