Wybór formy opodatkowania to jedna z obowiązkowych czynności przy zakładaniu działalności. Uzależniony jest on od wielu czynników i jednocześnie uwidacznia się on w wyliczanej kwocie podatku dochodowego. Sprawdź, jak rozliczany jest podatek, jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie na zasadach ogólnych!

Formy opodatkowania - opodatkowanie na zasadach ogólnych

W Polsce każdy przedsiębiorca zobligowany jest do opodatkowania osiągniętych dochodów przez określenie wybranej przez siebie formy opodatkowania w druku CEIDG-1 w polu 18. 

Przed przejściem do omówienia poszczególnych metod opodatkowania, warto wyjaśnić, czym jest dochód. 

Dochodem jest przychód tzn. uzyskana kwota pieniędzy pomniejszona o koszty jego uzyskania.

Ważne!
Dochód = Przychód - Koszty uzyskania przychodu

Oczywistym warunkiem uzyskania dochodu jest uzyskanie wyższej kwoty przychodu od poniesionych kosztów.

Formy podatku dochodowego dzielimy na zasady ogólne i zryczałtowane formy opodatkowania. Przy czym opodatkowanie na zasadach ogólnych następuje według:

  • skali podatkowej (podatek progresywny),
  • podatku liniowego.

Skala podatkowa

Forma ta jest najczęściej stosowaną formą przez podatników. Mogą oni korzystać z wielu ulg, lecz zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji. W zależności od formy prowadzonej działalności może być to podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe. Podatnik, który wybrał skalę podatkową ma możliwość skorzystania z wielu ulg, rozliczenia się z małżonkiem oraz odliczenia strat. Jednak brane są pod uwagę przychody wynikające z innych źródeł przychodu. W skali podatkowej podatek oblicza się w następujący sposób (art. 27 ust.1 ustawy o PIT):

Podstawa obliczenia podatku w złotych (dochód)

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podatek liniowy

Podatek liniowy to forma opodatkowania, w której stosowana jest stała stawka podatku wynosząca 19%. Nie występują tu kwoty zmniejszającej podatek oraz możliwości skorzystania z ulg w porównaniu do skali podatkowej. Gdy zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł, podatnik zwolniony jest z opłacenia podatku w tej wysokości. Dana forma opodatkowania jest korzystna dla podatników, którzy uzyskują dochody powyżej 100 000 zł, ponieważ podatnik ten nie ma możliwości zmniejszenia kwoty podatku (z wyjątkiem poniesionych strat, składek oraz wpłat na IKZE). W przypadku przekroczenia dochodów o wartości 2 mln zł, przedsiębiorca zobowiązany jest do przejścia na pełne księgi rachunkowe.